Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Локъл Фрутс България“ ООД, с ЕИК: 205107905, със седалище и адрес на управление: ул. Мусала 4, с. Гавраилово, обл. Сливен , представлявано от Стоян Димитров Андреев, наричано по-долу “Татковата Градина”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

Данни за контакт:

имейл адрес: office@tatkovatagradina.bg;

телефон: 0876 553 255

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Татковата Градина” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Татковата Градина”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и “Татковата Градина”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и “Татковата Градина“ договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – https://tatkovatagradina.bg/ и всички негови подстраници.

Потребител – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Татковата Градина” стоки и услуги.

ПОРЪЧКА

Чл.2. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на “Татковата Градина”, за да сключват договори с „Татковата Градина“ за предлаганите стоки и услуги.

Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от “Татковата Градина”

(2) При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга “Татковата Градина” си запазва правото да откаже поръчката.

След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на “Татковата Градина”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

(1) “Татковата Градина” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

“Татковата Градина” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Татковата Градина”;

са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Татковата Градина”.

ЦЕНИ

(1) Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на “Татковата Градина” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

“Татковата Градина” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

(1) “Татковата Градина” може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от “Татковата Градина”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

ПЛАЩАНЕ

Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж или банков превод по банковата сметка на„Локъл Фрутс България“ ООД, по която Потребителят трябва да преведе дължимата за поръчаните продукти и изчислената от сайта цена за доставка сума, в случай че такава е дължима. В описание към превода се записва номера на поръчката.

Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

“Татковата Градина” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на “Татковата Градина””.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено “Татковата Градина” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

“Татковата Градина” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

За упражняване правото на отказ “Татковата Градина” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи “Татковата Градина” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на “Татковата Градина” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

“Татковата Градина” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми “Татковата Градина” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Когато във връзка с изпълнението по договора “Татковата Градина” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, “Татковата Градина” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Потребителят няма право да се откаже от договора, когато негов предмет са:

стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

услуга, която е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност

“Татковата Градина” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

Потребителят няма право на рекламация при разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

Потребителят няма право на рекламация при естественото износване на стоките.

Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, “Татковата Градина” ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

Рекламацията се подава устно на посочения от “Татковата Градина”“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “Татковата Градина” представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

касова бележка или фактура;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Ако “Татковата Градина” е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

“Татковата Градина” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

Когато “Татковата Градина” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

(1) “Татковата Градина” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.

Потребителят не дължи разходи по връщане на стоката поради дефект или друго съществено несъответствие със закупената стока, което намалява стойността на същата или е негодна за уговорената между страните употреба. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на “Татковата Градина” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “Татковата Градина” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “Татковата Градина”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “Татковата Градина”, “Татковата Градина” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Татковата Градина”.

“Татковата Градина” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

“Татковата Градина” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. “Татковата Градина” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

“Татковата Градина” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на “Татковата Градина” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

“Татковата Градина” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми “Татковата Градина” в срок от 1 (един) месец от получаването на съобщението по предходния член.

В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Локъл Фрутс България“ ООД и Потребител е Обща помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „Локъл Фрутс България“ ООД

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на “Татковата Градина” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

• Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

• тел: 0700 111 22

• email: info@kzp.bg

• адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

• Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

• тел: 02/91-53-518

• email: kzld@cpdp.bg

• адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между “Татковата Градина” и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show